Skip to Content

Podmínky pro používání

Vzhledem k technickým inovacím a změnám v příslušných právních úpravách musí být následující Podmínky pro používání občas změněny či upraveny. Proto Vás žádáme, abyste si Podmínky pro používání pročetli před každou návštěvou naší webové stránky a abyste vzali v úvahu veškeré změny a úpravy.

Úvod

Tuto webovou stránku Vám přináší společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Německo. Informace dostupné na této webové stránce o společnosti Henkel AG & Co. KGaA (dále jen “Henkel”), společnostech skupiny Henkel a třetích stranách byly sestaveny s nejvyšší pečlivostí. Nicméně nemůžeme zaručit naprostou úplnost a přesnost informací. Společnost Henkel nenese zodpovědnost za případné chyby v obsahu této webové stránky.  Předpovědi a jiné výroky týkající se budoucího vývoje událostí uvádíme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí  Výsledky skutečně dosažené společností Henkel se však mohou výrazně lišit od těchto předpovědí, protože závisí na celé řadě faktorů soutěžní a makroekonomické povahy, které jsou v některých případech mimo kontrolu společnosti Henkel. Aniž jsou dotčeny jakékoli zákonné povinnosti změnit předpovědi, společnost Henkel nemá v úmyslu neustále aktualizovat všechny předpovědi obsažené na této webové stránce.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte bez omezení či výhrad s následujícími Všeobecnými podmínkami použití webové stránky, které si můžete prohlédnout nebo vytisknout.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA A INFORMACE NA NÍ OBSAŽENÉ NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ NA ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH ČI OBČANY NEBO OBYVATELI U.S.A. LASKAVĚ ŽÁDÁME ZMÍNĚNÉ OSOBY, ABY KONTAKTOVALI MÍSTNÍ WEBOVOU STRÁNKU HENKEL NEBO WEBOVÉ STRÁNKY PROPOJENÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY HENKEL.

 

Všeobecné podmínky pro používání webových stránek

1.    Autorské právo

Stránky našeho webu (obsah, struktura) jsou chráněny autorským právem. Obzvlášť kopírování, úpravy, překlady, uchování a zpracování v jiných médiích, včetně uchování a zpracování elektronickým způsobem, podléhá ochraně dle autorského práva. Každé použití ať už celku nebo jeho části vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Jakékoliv kopírování informací nebo dat, zejména používání textů nebo jejich částí nebo obrazových materiálů (s výjimkou tiskových fotografií společnosti Henkel) nebo jakékoli jiné použití nebo šíření, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel. Práva na šíření a rozmnožování jsou držena společností Henkel.

Tiskové fotografie Henkel mohou být použité pouze pro redakční účely. Tiskové fotografie Henkel, které jsou kopírovány a/nebo elektronicky upravovány pro redakční účely, musí být označené znakem autorského práva "© [Rok] Henkel AG & Co. KGaA. Veškerá práva vyhrazena". Přetisk je možný, nicméně požadujeme kopii do našeho archívu.

© 2017 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Veškerá práva vyhrazena

2. Ochranné známky

Oválné logo Henkel a loga Schwarzkopf Professional a Indola, slogany “Henkel – Excellence is our Passion” (Henkel – dokonalost je naší vášní) a “Together. A passion for hair.” (Spolu. Vášeň pro vlasy), “Simply Smarter” (Jednoduše chytřejší) a veškeré názvy produktů a / nebo zobrazení produktů na těchto stránkách jsou zaregistrovanými ochrannými známkami společnosti Henkel AG & Co. KgaA, jejích poboček, společností skupiny Henkel nebo poskytovatelů licencí. Jakékoli neoprávněné použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení zákona o ochranných známkách, autorských práv, jiných práv duševního vlastnictví nebo zákona o nekalé soutěži.

3. Vzdání se odpovědnosti za webové stránky třetích osob

a. Obsah těchto stránek obsahuje odkazy (tzv. "hyperodkazy") na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími osobami, a jejichž obsah není společnosti Henkel znám. Společnost Henkel pouze poskytuje přístup na takové webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Umístněním těchto odkazů na webové stránky třetích osob chceme zjednodušit navigaci uživatelů našich webových stránek. Výslovně se distancujeme od jakéhokoli obsahu veškerých stránek třetích stran, na které na svých webových stránkách odkazujeme. Zejména nepřebíráme žádnou odpovědnost za porušení zákonných ustanovení nebo porušení práv třetích stran, k nimž dochází na těchto stránkách.

b. Pokud jde o webové stránky, na které webové stránky společnosti Henkel poskytují hyperodkaz, jsou majitelé takových webových stránek jako jediní odpovědní za obsah a fungování takových stránek, stejně jako za případný prodej výrobků na takových stránkách a za vyřizování veškerých objednávek vztahujících se na takové výrobky.

4. Obecné vzdání se odpovědnosti

Veškerá odpovědnost společnosti Henkel za škody vyplývající z užití těchto webových stránek – bez ohledu na právní důvod, včetně deliktů – se omezuje na škody, které byly způsobeny úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti. V rozsahu vymezeném zákonnou odpovědností společnosti Henkel v důsledku hrubého porušení smluvních nebo jiných povinností, celková částka jakéhokoli požadavku na náhradu škody se omezuje na předvídatelnou škodu. Odpovědnost společnosti Henkel na základě příslušných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky anebo na základě jakékoli poskytnuté záruky zůstává nedotčena. Výše uvedená omezení odpovědnosti se rovněž nevztahují na škody na životě, tělesné poškození nebo na poškození zdraví člověka.

Společnost Henkel vynakládá maximální snahu na ochranu svých webových stránek před viry, avšak nemůžeme zaručit nepřítomnost virů. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si zajistili adekvátní ochranu proti virům (např. používáním virového scanneru) před stahováním dokumentů anebo dat.

Společnost Henkel nezaručuje bezchybnost, pokud jde o služby nabízené na internetových stránkách společnosti Henkel, ani jejich dostupnost.

5. Předpovědi a prohlášení o záměrech

Předpovědi na této internetové stránce uvádíme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Může se stát, že tyto předpovědi resp. výroky se nemusí naplnit, protože jejich realizace může záležet na celé řadě faktorů, např. soutěžní a makroekonomické povahy, které mohou být mimo kontrolu společnosti Henkel. Aniž jsou dotčeny jakékoli zákonné povinnosti předpovědi měnit, společnost Henkel nemá v úmyslu neustále aktualizovat všechny předpovědi obsažené na této webové stránce.

6. Výrobky společnosti Henkel

Značky / produkty uvedené na této internetové stránce jsou příklady značek / produktů dostupných od společností skupiny Henkel po celém světě. Společnost Henkel nezaručuje, že zobrazená značka / produkt je dostupný ve Vaší zemi.

Závěrečná ustanovení 

Tyto všeobecné podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem Spolkové republiky Německo bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití na tyto Všeobecné podmínky pro používání se výslovně vylučuje. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou veškeré spory vyplývající nebo související s těmito webovými stránkami řešeny v Düsseldorfu, Německo. Jestliže se některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.