Skip to Content

Pravidla soutěže #BeCREABOLD

I. Podmínky účasti v soutěži

Tato událost není nijak spojena s Instagramem a není nijak podporována, kontrolována ani monitorována Facebookem nebo Instagramem. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen "Henkel"), nikoli Facebook nebo Instagram, je příjemcem vámi poskytnutých informací. Veškeré dotazy, připomínky a stížnosti směřujte na společnost Henkel, nikoli na Facebook nebo Instagram.

Pokud se do soutěže zapojíte a zúčastníte se jí na Instagramu nebo Facebooku, vaše osobní údaje (např. IP adresa a ID cookie) mohou být shromažďovány přímo od vás Facebookem nebo Instagramem a použity pro účely Facebooku nebo Instagramu. K tomu může dojít i v USA. Za shromažďování a používání osobních údajů, které může zahrnovat i nastavení cookie, ani za Instagram neodpovídáme. Více informací o přesných aktivitách zpracování údajů, dobách uchovávání a účelech zpracování naleznete přímo na stránkách Instagramu [https://help.instagram.com/519522125107875] a smlouvu o ochraně osobních údajů Facebooku, Inc. si můžete stáhnout zde [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].


1. Průběh a provedení soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen "Henkel").

  • Online soutěž bude probíhat od 1. dubna 2023 do 31. srpna 2023, 23.59 hodin. 
  • Pro účast v online soutěži musí účastníci zaslat fotografii barveného vlasového stylu vlastnoručně vytvořeného s produkty INDOLA CREA-BOLD a/nebo PCC. Účastník použije hashtagy #beCREABOLD a #indola a označí @indola.   
  • Kanály pro účast jsou webové stránky kampaně a Instagram s hashtagy #beCREABOLD a/nebo #indola.

·       výhry za online účast:

Vítěz: Účast a příspěvek na vytváření stylu v rámci mezinárodního focení INDOLA na podzim 2023 a balíček produktů a obchodního zboží INDOLA CREA-BOLD.

  • Vítěze vybere interní porota složená ze zástupců mezinárodních oddělení digitálního marketingu, značky a vzdělávání. 
  • Vítěz bude informován prostřednictvím zprávy na Instagramu.

2. Způsobilost k účasti

Účastnit se mohou všechny fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, souhlasily s podmínkami účasti a zveřejnily na Instagramu fotografii nebo video barevného stylu s produkty INDOLA CREA-BOLD a/nebo PCC, které samy vytvořily, s označením #beCREABOLD a/nebo #indola.

Aby porota mohla vidět fotografie na účtu účastníka na Instagramu, musí být nastavení soukromí účtu na Instagramu přepnuté na "veřejné".

Pro účast v soutěži musí být všechny poskytnuté osobní údaje platné a pravdivé. Každý účastník se může zúčastnit pouze pod svým jménem. Zaměstnanci podpůrné agentury, společnosti Henkel a přidružených společností ani jejich závislé osoby se nemohou soutěže účastnit.

3. 3. Souhlas zákazníka / Používání příspěvků

Účastník musí obdržet souhlas osoby, která je zobrazená na jakýchkoli fotografiích, videích, a souhlas s tím, že fotografie a videa jsou zveřejněné na internetu (na webových stránkách a na kanálech sociálních médií) a zaslané do online soutěže.

4. Vyloučení konkrétních osob

V případě, že účastník poruší podmínky účasti, vyhrazuje si Henkel právo tohoto účastníka ze soutěže vyloučit.

Vyloučeni budou rovněž účastníci, kteří využijí nelegitimních prostředků nebo si jinak vytvoří umělou výhodu prostřednictvím manipulativních praktik. V takových případech může společnost Henkel případnou výhru dokonce zrušit a požadovat její vrácení.

5. Předčasné ukončení soutěže

Henkel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez předchozího upozornění přerušit nebo ukončit. Tohoto práva společnost Henkel využije zejména v případě, že z technických (např. virus v počítačovém systému, manipulace nebo chyba v hardwaru či softwaru) nebo právních důvodů nelze zaručit řádný průběh soutěže. 

Pokud je takové ukončení způsobeno jednáním účastníka, může Henkel po této osobě požadovat náhradu vzniklé škody.

6. Výhra a výherce

Výherce (výherci) bude (budou) informován (informováni) společností Henkel prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu. Pokud výherce na zprávu neodpoví do čtrnácti (14) dnů od oznámení společností Henkel, výhra propadá a společnost Henkel je oprávněna volně vybrat výherce z řad účastníků.

Výhry musí být uplatněny v období od září 2023 do prosince 2023. Pokud nebudou uplatněny ve výše uvedené lhůtě, všechny poukazy propadají. Každý účastník může uplatnit pouze jednu výhru, za kterou neexistuje žádná peněžní alternativa. Nároky na výhru nelze převádět na jiné osoby.  Henkel si vyhrazuje právo nahradit výhru jinou výhrou podobné hodnoty v případě, že původní nabízená výhra nebude k dispozici.

7. Odpovědnost

Henkel nenese odpovědnost za příspěvky ztracené technickou chybou. Potvrzení o přihlášení není automaticky důkazem o přijetí.

Udělením výhry je společnost Henkel zbavena všech dalších závazků. 

Henkel neodpovídá za ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v průběhu užívání výhry. Henkel nenese žádnou odpovědnost za platební neschopnost třetí strany poskytující výhru a z toho plynoucí důsledky pro realizaci soutěže a předání výhry. Případné stížnosti je třeba směřovat na třetí stranu poskytující výhru.

Henkel odpovídá za věcné a právní vady pouze v případě zlého úmyslu nebo nedbalosti. 

Henkel neodpovídá za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, závadami na technických zařízeních a službách, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo čímkoli jiným, co může vzniknout při účasti v soutěži. 

Omezení odpovědnosti přestává platit, pokud jsou škody způsobeny společností Henkel (jejími orgány, zaměstnanci nebo subdodavateli) ze zlého úmyslu nebo z nedbalosti, nebo pokud jsou způsobeny smluvním závazkem.

Odpovědnost za osoby vyloučené v souladu s odstavcem 4 neexistuje.

8. Další

Neexistuje právo na odvolání. Podmínky účasti a celý právní vztah mezi účastníky a společností Henkel se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo. Pokud by jednotlivá ustanovení podmínek účasti byla nebo se stala neplatnými, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Podmínky účasti může společnost Henkel kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

 

II. Dohoda o ochraně údajů pro účast ve výběrovém řízení

Pro získání výhry musí výherce (výherci) poskytnout následující osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu a zemi. 

Na registraci není nárok. 

Společnost Henkel bude údaje poskytnuté účastníkem (účastníky) shromažďovat a používat v rámci nezbytného procesu pro poskytnutí výhry a provedení losování.

Společnost Henkel nepředá údaje účastníka (účastníků) žádné třetí straně, ledaže by se jednalo o distribuci výher nebo provedení losování. 

Zpracování a použití vašich údajů účastníka je založeno na zákonných ustanoveních, která tyto aktivity odůvodňují tím, že zpracování je nezbytné pro provedení losování.

Osobní údaje budou použity pouze pro účely online soutěže a po dobu trvání online soutěže a pro dodání výhry a budou vymazány do šesti (6) měsíců od ukončení online soutěže.

Účastník může kdykoli uplatnit právo na přístup ke svým údajům. Kromě toho může účastník za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, uplatnit následující práva:

·       právo na opravu

·       právo na výmaz

·       právo na omezení zpracování

·       právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů

·       právo na přenositelnost údajů

Právo účastníka vznést námitku

V případě zpracování vašich osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel toto zpracování zastaví, pokud neprokáže důležité důvody pro zpracování, které si zaslouží ochranu a které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech nebo pokud má účastník jakékoli jiné dotazy nebo přání v souvislosti se svými osobními údaji, zašlete e-mail nebo dopis pověřenci společnosti Henkel pro ochranu osobních údajů, panu Franku Liebichovi, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Německo (e-mail: Datenschutz@henkel.com).