Skip to Content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů. 

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

 

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r. o.

Adresa odpovědného subjektu: U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, Česká republika

Společnost Henkel používá osobní údaje především za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoliv další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení nebo pokud k tomu daný uživatel dal společnosti Henkel souhlas. Společnost Henkel ukládá a zpracovává údaje konkrétně pro tyto účely:

Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.

Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem rozpoznání a stíhání zneužití. 

Společnost Henkel také používá tyto údaje k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Kromě toho společnost Henkel okamžitě odstraní údaje o užívání (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nebude potřebovat.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

 

3. Další zpracování osobních údajů 

a) Tabulka pro zákaznické požadavky 

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

 

4. Soubory Cookies, Pixel, otisky prstů

 

5. Web Tracking

b) Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“).

 Za tímto účelem je na váš počítač nainstalován soubor cookie. Informace shromažďované souborem cookie o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou zasílány a uchovávány společností Google na serverech v USA. 

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že společnost Google anonymizuje/zkrátí vaši IP adresu o poslední osmičíslí v členských státech Evropské unie a pro další subjekty, které jsou součástí Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je zasílána a zkracována servery společnosti Google v USA pouze ve výjimečných případech.  

Společnost Google pro poskytovatele webových stránek tyto informace shromažďuje za účelem vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. 

Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, kterými disponuje. 

Nesouhlas se sběrem údajů: 

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete společnosti Google zabránit ve sběru a užívání vašich osobních údajů (souborů cookie a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

c) Adobe Analytics

Za předpokladu vašeho předchozího souhlasu, používá tato webová stránka Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko) („Adobe“). Za tímto účelem je na vašem zařízení nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie bude shromažďovat údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších souvisejících služeb, na aktivitu na webu a používání internetu poskytovateli webu.

Společnost Adobe (jako správce) může používat vaše údaje pro jakékoli vlastní účely, jako je profilování a propojování vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (např. prostřednictvím vašeho účtu Adobe).

Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a zpracovány společností Adobe na serverech ve Spojeném království. Pro tento přenos údajů do třetí země je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů standardními smluvními doložkami, čl. 46 GDPR, čekající na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (článek 45 GDPR).

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že poslední oktet (poslední část) IP adresy je okamžitě skryta, když je IP adresa shromažďována společností Adobe. Tato anonymizace se provádí před jakýmkoli zpracováním IP adresy. Pro účely statistické analýzy bude k dispozici pouze přibližná poloha. Po geografickém vyhledávání jsou IP adresy všude v Analytics zatemněny – nahrazeny :: X.X.X.X.

Povolením cookies na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s používáním výše uvedených údajů a dříve popsaným zpracováním společností Adobe.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Adobe naleznete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Námitka proti shromažďování údajů:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, můžete vypnout soubory cookie na našich webových stránkách v části „Soubory cookie“ v části „Nastavení cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale je vám používání souborů cookie Adobe Analytics nepříjemné, můžete kliknout na tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovat shromažďování a používání údajů (cookies a IP adresy) Adobe Analytics.

d) Facebook Custom Audience Pixel

Používáme program Custom Audience společnosti Facebook, který nám umožňuje zobrazovat reklamy šité na míru v případě, že využíváte služby Facebook a jste přihlášeni k vašemu Facebook profilu. Tento nástroj nám dovoluje upravovat reklamy v závislosti na vašem užívání našich stránek a poskytovat reklamy šité na míru přesně pro vás. Za tímto účelem sdílíme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo v hašované podobě, což společnosti Facebook umožňuje identifikovat vás v případě, že máte účet u služby Facebook. 

Nesouhlas se sběrem údajů:
Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete také upravit nastavení reklam ve vašem nastavení služby Facebook, pokud nechcete dostávat v rámci služby Facebook reklamy založené na vašich preferencích.

 

6. Práva subjektů údajů / Pověřenec DPO 

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů: 

Martin Chamko
Legal and Compliance
HENKEL SLOVENSKO, spol.s r.o.
Mobile: +421 911 11 25 11
Phone: +421 2 33319 212
E-Mail: martin.chamko@henkel.com

 

7. Použití plug-inů sociálních médií 

Zásuvné moduly neboli plug-iny různých sociálních sítí jsou vloženy do našich webových stránek. Přidružené služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovateli“). Poskytovatelé:

Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled naleznete na: https://about.twitter.com/

Služby Google+ a YouTube jsou poskytovány společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA („Google“). Přehled plug-inů Google+ a jejich vzhled naleznete na: https://developers.google.com/+/web/; plug-iny YouTube naleznete na: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Službu Instagram poskytuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 

Chcete-li zvýšit ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek, tyto plug-iny jsou zavedeny jako tlačítka s dvojitým kliknutím. Tato forma integrace zajišťuje, že při vstupu na webovou stránku z naší webové stránky obsahující takovéto plug-iny nebudete automaticky přesměrováni na servery poskytovatelů. Pouze pokud plug-iny aktivujete a tím umožníte přenos osobních údajů, vytvoří prohlížeč přímý odkaz na servery poskytovatelů. Obsah jednotlivých plug-inů je pak předán daným poskytovatelem přímo vašemu prohlížeči a poté zobrazen na vaší obrazovce. 

Plug-in informuje poskytovatele, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste při prohlížení našich webových stránek přihlášení pomocí vašeho uživatelského účtu k danému poskytovateli, je pak schopen zjistit vaše zájmy, tj. informace, které získáváte pomocí vašeho uživatelského účtu. Při použití libovolné funkce plug-inu (např. kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo připojení komentáře) jsou tyto informace také předány vaším prohlížečem přímo poskytovateli k archivaci.

Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Twitter: https://twitter.com/privacy

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Google: https://policies.google.com/privacy

Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/