I. Pravidla a podmínky účasti

Tato akce není žádným způsobem propojená s Instagramem a není žádným způsobem podporovaná, kontrolovaná nebo sledovaná společností Facebook nebo Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen „Henkel“), tedy nikoli Facebook nebo Instagram, je příjemcem Vámi poskytnutých informací. Veškeré otázky, komentáře a stížnosti by měly být směrované na Henkel, nikoliv na Facebook nebo Instagram.

Pokud aktivujete soutěž na Instagramu a vstoupíte do ní, můžou být přímo od vás prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu shromažďované osobní údaje (např. IP adresa a ID cookie) a použité pro potřeby Facebooku nebo Instagramu. Může k tomu dojít i v USA. Nejsme zodpovědní za shromažďování a používání osobních údajů, které můžou zahrnovat také nastavení cookie souborů nebo Instagram. Více informací o přesných operacích, zpracování dat, dobách uchovávání a účelech zpracování najdete přímo na Instagramu [https://help.instagram.com/519522125107875] a Dohodu o ochraně údajů společnosti Facebook, Inc. si můžete stáhnout zde: [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].

 

1. Postup a průběh soutěže

Pořadatelem soutěže je Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen "Henkel").

 • Online soutěž se bude konat od 1. května 2021 do 31. července 2021 do 23.59 hod.
 • Pro účast v online soutěži musí účastníci předložit svůj obrázek nebo video stylu vytvořeného s novou barvicí řadou Blonde Expert
 • Účastník používá hashtagy #BlondeExpert a #indola
 • Účastnickým kanálem je Instagram s hashtagem #BlondeExpert a #indola
 • Ceny v online soutěži: Vítěz: 5x účast na exkluzivních virtuálních lekcích s Indola experty zaměřujících se na blond styly, včetně praktické části

• Lokální cena (je-li k dispozici): uveďte sem

 

 • Vítěze vybere #indolaselected tým, který bude fungovat jako porota pro globální soutěž. Lokální poroty jsou možné.
 • Vítěz bude informován prostřednictvím zprávy na Instagramu.

 

2. Nárok na účast

Všechny fyzické osoby, kterým je nejméně 18 let, které souhlasily s podmínkami a pravidly účasti a zveřejnily na Instagramu fotku nebo video s barveným vlasovým stylem, které samy vytvořily, s hashtagy #BlondeExpert a #indola.

Aby mohla porota vidět fotografie na Instagramu účastníka, musí být ochrana osobních údajů na Instagramu nastavená na „veřejné“.

K účasti v soutěži musí být všechny poskytnuté osobní údaje platné a pravdivé. Každý účastník se může účastnit pouze svým jménem. Zaměstnanci společnosti Henkel a přidružených společností, jakož i jejich osoby blízké, se nemohou účastnit.

 

3. Souhlas zákazníka / Použití příspěvků

Účastník musí obdržet souhlas osoby zobrazené na jakýchkoli snímcích a videích s tím, že snímky a videa budou zveřejněné na internetu (internetové stránce a na sociálních sítích) a přihlášené do on-line soutěže.

 

4. Vyloučení určitých osob

V případě, že účastník poruší podmínky účasti, společnost Henkel si vyhrazuje právo vyloučit tohoto účastníka ze soutěže.

Účastníci, kteří využívají nelegitimní prostředky nebo jinak vytvoří umělou výhodu prostřednictvím manipulativních praktik, budou také vyloučeni. V takových případech může společnost Henkel dokonce odvolat udělení ceny a požadovat její vrácení.

 

5. Předčasné ukončení soutěže

Společnost Henkel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž v libovolném okamžiku bez předchozího upozornění. Společnost Henkel využije tohoto práva zejména pokud z technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru nebo softwaru) nebo z právních důvodů nelze zaručit řádné provedení soutěže.

Pokud je takové ukončení způsobeno jednáním účastníka, společnost Henkel může od této osoby požadovat náhradu vzniklé škody.

 

6. Cena a vítěz ceny

Henkel bude vítěze informovat prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu. Pokud vítěz neodpoví na zprávu do čtrnácti (14) dnů od oznámení společností

Henkel, pak cena vítěze propadne a společnost Henkel je oprávněná svobodně vybrat vítěze mezi účastníky.

Ceny musí být vyčerpány v období od srpna 2021 do srpna 2022. Pokud nebudou uplatněné ve výše uvedeném časovém rámci, platnost všech voucherů vyprší. Na každého účastníka lze uplatnit pouze jednu cenu, pro kterou neexistuje žádná peněžní alternativa. Nároky na cenu nelze převést na jiné osoby. Společnost Henkel si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty v případě, že původní nabízená cena nebude k dispozici.

 

7. Odpovědnost

Společnost Henkel nepřijímá odpovědnost za ztrátu přihlášek z důvodu technické chyby. Potvrzení o přihlášení není automaticky potvrzením o přijetí.

Udělením ceny společnosti Henkel nevznikají žádné další povinnosti.

Společnost Henkel neodpovídá za ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s používáním této ceny. Společnost Henkel nepřebírá žádnou odpovědnost za insolvenci třetí strany, která tuto cenu poskytuje, a z toho plynoucí důsledky pro průběh soutěže a udělení ceny. Všechny případné stížnosti je třeba směřovat na třetí stranu poskytující cenu.

Společnost Henkel je odpovědná pouze za materiální a právní vady v případě úmyslně způsobené škody nebo nedbalosti.

Společnost Henkel neodpovídá za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením v přenosu, poruchami v technických zařízeních a službách, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním údajů, viry nebo čímkoliv dalším, co se může objevit při účasti v soutěži.

Omezení odpovědnosti zaniká, pokud jsou škody způsobené společností Henkel (jejími orgány, zaměstnanci nebo subdodavateli) zlým úmyslem nebo nedbalostí nebo jsou způsobeny smluvní povinností.

Za osoby vyloučené v souladu s odstavcem 4 neexistuje žádná odpovědnost.

 

8. Ostatní

Neexistuje žádné právo na odvolání. Pravidla a podmínky účasti a celkový právní vztah mezi účastníky a společností Henkel podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo. Pokud by jednotlivá ustanovení v podmínkách účasti měla být nebo se stanou neplatnými, platnost zbývajících ustanovení tím nebude ovlivněná. Podmínky účasti může společnost Henkel kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

 

 

II. Dohoda o ochraně údajů pro účast v soutěži

 

Za účelem získání ceny musí vítěz (vítězové) poskytnout následující osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu a zemi.

Registraci nelze vymáhat.

Henkel bude shromažďovat a používat údaje poskytnuté účastníkem (účastníky) jako součást procesu nezbytného pro poskytnutí ceny a provedení losování.

Společnost Henkel nebude předávat údaje účastníka žádné třetí straně, s výjimkou distribuce cen nebo provedení losování.

Zpracování a použití vašich účastnických údajů je založené na zákonných ustanoveních, která tyto operace odůvodňují tím, že zpracování je nezbytné pro provedení losování.

Osobní údaje budou použité pouze pro internetovou soutěž a po dobu trvání online soutěže a pro poskytování ceny a budou smazány do šesti (6) měsíců od ukončení online soutěže.

Účastník může kdykoli uplatnit právo přístupu k jeho údajům. Navíc, pokud jsou splněny příslušné požadavky, může účastník uplatnit tato práva:

 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů
 • Právo na přenos údajů

 

Právo účastníka vznést námitku

V případě zpracovatelských činností zahrnujících vaše osobní údaje, které jsou prováděné na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte právo kdykoli vznést námitky proti takovému zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel zastaví toto zpracování, pokud Henkel neprokáže důležité důvody pro zpracování, které vyžadují ochranu převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, nebo pokud má účastník jakékoli další dotazy nebo přání v souvislosti s jeho osobními údaji, zašlete e-mail nebo dopis inspektorovi ochrany údajů společnosti Henkel, panu Franku Liebichovi, společnosti Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Německo (E-Mail: Datenschutz@henkel.com)