Skip to Content

Všeobecné podmínky účasti

I. Všeobecné podmínky účasti

Tato aktivita není žádným způsobem propojená s Instagramem, ani jím není podporována, kontrolována nebo sledována.  Příjemcem vámi poskytnutých informací je společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen "Henkel"), nikoliv Instagram. Veškeré otázky, připomínky a stížnosti by měly být směrovány na Henkel, nikoliv na Instagram.

Pokud se účastníte soutěže na Instagramu a vstoupíte do ní, může dojít ke shromažďování a následnému použití vašich osobních dat ze strany Instagramu (např. IP adresa a ID cookie).  K tomu může dojít také v USA. Nejsme zodpovědní za shromažďování a používání osobních údajů Instagramem, které mohou obsahovat také nastavení cookies.

Více informací o jednotlivých operacích zpracovávání dat, retenčních období a účelech zpracování můžete získat přímo od Instagramu, prohlášení o ochraně dat na Instagramu si můžete stáhnout zde: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=de

1. Průběh a realizace soutěže

Organizátorem soutěže je Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen “Henkel”).

 • Online soutěž se bude konat od 01. říjen 2018 00:00 do 15. února 2019, 23:59.
 • Soutěže se můžou zúčastnit pouze profesionální kadeřníci nebo koneční zákazníci tím, že předloží účes vytvořený pomocí jednoho z odstínů Indola #colorblaster.
 • Platformou pro účast je Instagram s hashtagy #GETCOLORBLASTED a #SIMPLYSMARTER.
 • Účast v soutěži není podmíněna nákupem Henkel produktů, nutný je přístup k internetu.
 • Výhra v online soutěži:
  • Výhra se uděluje 1 vítězi z řad kadeřníků a 1 vítězi z řad nekadeřníků.
  • Odměnou pro vítěze je zájezd na příští shooting kolekce StreetstyleCollection Podzim/Zima v místě, které bude určeno. Výhra zahrnuje: letenky v ekonomické třídě, 2 noci ve 4* hotelu, jednodenní účast v roli hosta na shootingu kolekce StreetstyleCollection Podzim/Zima a setkání s Indola Global Ambassadory.
 • VÝBĚR VÍTĚZE: Všechny platné soutěžní příspěvky budou posouzené mezinárodní porotou složenou z Aliony Davy a Denise Shefela,  která vybere možného vítěze na základě následujících kritérií: kreativita (55%); zručnost (45%). Soutěžící, který získá od rozhodčích nejvyšší počet bodů, bude vybrán jako možný vítěz.    
 • Vítěz bude informován prostřednictvím Instagramu do 30 dní od rozhodnutí o jeho výběru.   
 • Postováním fotografie a použitím výše uvedených hashtagů nám dáváte svolení repostovat a sdílet nahrané obrázky a videa na všech kanálech, sociálních médiích a Indola webových stránkách.

2. Oprávnění k účasti

Všechny fyzické osoby starší 18 let, které jsou profesionálními kadeřníky nebo konečnými zákazníky, mají bydliště v České republice nebo na Slovensku, souhlasí s podmínkami účasti a postovaly fotografie vytvořeného účesu na Instagramu s #GETCOLORBLASTED a #SIMPLYSMARTER.

Pro účast v soutěži je nutné uvést platné a pravdivé osobní údaje. Každý účastník se může účastnit pouze sám za sebe. Zaměstnanci spolupracující agentury, Henkel AG & Co. KGaA a přidružených společností, jakožto i jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.

3. Nezneužívání/ Dohoda se zákazníkem /Použití postů

Účastník se musí ujistit, že každá osoba, která se objeví na jakékoli fotografii, obrázku nebo videu jím předložené v rámci této soutěže je starší 18 let a poskytla svůj souhlas s tím, aby se příslušný obrázek nebo video zveřejnil na internetu a zapsal do této online soutěže.

Účastník prohlašuje, že jeho účast a všechny jeho soutěžní materiály jsou jeho vlastním dílem a neporušují duševní vlastnictví ani žádná další práva jakékoli třetí strany.

4. Vyloučení konkrétních osob

V případě, že účastník poruší podmínky účasti nebo předloží obsah, který Henkel posoudí jako nevhodný, nezákonný nebo urážlivý, pak si Henkel vyhrazuje právo takového účastníka vyloučit ze soutěže. 

Účastníci, kteří využijí prostředky odporující pravidlům nebo jiným způsobem využijí neoprávněnou výhodu získanou manipulativními praktikami budou také vyloučeni. V takových případech může Henkel dokonce odvolat výsledek a požadovat vrácení udělené výhry.

5. Předčasné ukončení soutěže

Henkel si vyhrazuje právo kdykoli uzavřít nebo ukončit soutěž bez předchozího upozornění. Henkel využije tohoto práva zejména v případě technických (např. virus v počítačovém systému, manipulace nebo chyba v softwaru nebo hardwaru) nebo právních důvodů, kdy nelze zaručit řádné uskutečnění soutěže.

Pokud je takovéto ukončení způsobené chováním účastníka, Henkel může od této osoby požadovat odškodnění za vzniklé škody.

6. Výhra a vítěz výhry

Vítěz(ové) cen budou, bez záruky informováni společností Henkel prostřednictvím Instagramu do 30 dní od jejich výběru. Pokud vítěz do 14 dnů od oznámení společností Henkel nereaguje na zprávu na Instagramu, pak výhra propadne a Henkel bude mít právo vybrat další nejlepší styl. Všichni vítězové budou vyhlášeni na www.indola.com a Indola sociálních sítích do 30 dnů ode dne, kdy došlo k potvrzení výhry.

Výhry musí být uděleny (a zájezd realizovaný) mezi květnem a červnem 2019, přesné termíny budou předmětem dohody mezi společností Henkel a vítězi, v závislosti na termínu shootingu kolekce StreetstyleCollection. V případě, že nedojde k vyčerpání výhry v rámci výše uvedeného časového rámce, pak vouchery propadnou. Každý účastník může získat pouze jednu výhru, tuto výhru nelze vyplatit v penězích. Nárok na výhru nelze převést na další osobu. Henkel si ponechává pro případ, že původní výhra není k dispozici, právo nahradit ji adekvátní odměnou v podobné hodnotě.

Zájezd do destinace dalšího shootingu pro sezónu Podzim/Zima bude rezervován individuálně třetí stranou vybranou společností Henkel. Zajištění zájezdu třetí stranou bude podléhat všeobecným podmínkám cestovní kanceláře a dalších poskytovatelů z řad třetích stran nebo dopravců, tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Henkel nepřebírá žádnou odpovědnost pro případ, že z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení nebo zpoždění letů či dalších součástí cestovních záležitostí. Henkel nemůže poskytnout žádné náhradní plnění.

Každý účastník a jeho doprovod je povinen si sám zajistit veškeré nezbytné cestovní a zdravotní dokumenty. Doporučujeme všem cestujícím účastníkům, aby si uzavřeli vhodné cestovní pojištění a dle vlastního uvážení také jakékoli další pojištění vhodné pro jejich potřeby.

Henkel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli náklady spojené s výhrou, které nejsou výslovně zahrnuté do ceny (včetně, mimo jiné, cesty na a z letiště).

7. Odpovědnost

Henkel nepřijímá odpovědnost za ztrátu soutěžních příspěvků v důsledku technické chyby nebo za pozdně zaslané, ztracené, nesprávně nahrané, poškozené, neúplné, nesprávně označené nebo podvodné soutěžní příspěvky. Potvrzení o zaslání soutěžního příspěvku není automatickým potvrzením o přijetí do soutěže. Henkel se udělením ceny zbavuje veškerých dalších povinností.

Henkel neodpovídá za materiální a právní vady výhry poskytnuté spolupracujícím partnerem z řad třetí strany a/nebo za insolvenci spolupracujícího partnera a jejími následnými důsledky majícími vliv na realizaci soutěže a udělení ceny. Jakékoli stížnosti by měly být adresovány spolupracujícímu partnerovi.

Henkel je zodpovědný za materiální a právní vady pouze v případě úmyslného jednání nebo nedbalosti.

Henkel neodpovídá za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušeními přenosu dat, poruchami na technických zařízeních a službách, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo za jakékoli další události, které můžou vzniknout při účasti v soutěži.

Omezení odpovědnosti zaniká, pokud jsou škody způsobené společností Henkel (jeho orgány, zaměstnanci nebo subdodavateli) úmyslným jednáním nebo nedbalostí nebo vzniknou na základě smluvní povinnosti.

Neexistuje žádná odpovědnost vůči osobám vyloučeným podle odstavce 4.

8. Další

Rozhodnutí společnosti Henkel je konečné a neexistuje žádné právo na odvolání. Podmínky účasti a celý právní vztah mezi účastníky a společností Henkel jsou výlučně předmětem práva Spolkové republiky Německo. Pokud by měla být jednotlivá ustanovení v podmínkách účasti neplatná, nebo by se neplatnými stala, platnost zbývajících ustanovení zůstává nedotčená. Podmínky účasti může společnost Henkel kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

Obecné podmínky pro používání webových stránek Henkel zůstávají v platnosti. Lze je nalézt na: www.henkel.com/terms-of-use

 

II. Práva k užívání souhlasu

Účastí v online soutěži uděluje účastník společnosti Henkel souhlas s používáním obsahu poskytnutého v průběhu online soutěže a označeného #GETCOLORBLASTED a #SIMPLYSMARTER pro následující účely:

 • Obsah se může objevit na všech webových stránkách a sociálních sítích Indola.
 • S obsahem se může zobrazit křestní jméno, první písmeno příjmení a uživatelské jméno používané na Instagramu.
 • Indola může sdílet a repostovat veškerý obsah na kanálech sociálních médií a webových stránkách Indola.
 • Indola může používat obsah pro všechny marketingové materiály (online a tištěné).
 • K tomuto účelu uděluje účastník společnosti Henkel celosvětová uživatelská práva k obsahu na neomezenou dobu. Právo užívání zahrnuje právo na změnu a úpravu obsahu.